MUSAIIKKI tarjoaa varhaisiän musiikkikasvatuspalveluita: vanhempi-lapsi -muskareita perheen pienimmille sekä tekee yhteistyötä myös Musiikkikoulu KUMOn kanssa.

Musiikkikoulu KUMO tarjoaa taiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta erilaisille oppilas- ja erityisryhmille vauvasta eläkeikään ja opetuksessa huomioidaan mahdollinen erityisen tuen tarve.

Musiikkikasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvattaa hänen suhdettaan taiteeseen ja musiikkiin.

Vanhempi-lapsi -ryhmissä laulaminen ja musiikillinen leikki tukevat lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta vahvistaen heidän kiintymyssuhdettaan. Erityisryhmät tukevat osallisuutta ja mahdollistavat vertaistukikokemuksia.

Miten pääsee muskariin?

Muskarit alkavat yleensä lukukausittain, mutta uusia ryhmiä voidaan toivomuksesta järjestää myös kesken lukukauden ottamalla yhteyttä.

Erityismusiikinopetus

Varhaisiän erityismusiikinopetus on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai yksilöllisempää ohjausta musisointiin ja ryhmätoiminnasta nauttimiseen. Erityismuskarit mahdollistavat vertaistuen ja vertaisuuden kokemisen niin vanhempien kuin lasten kesken. Vanhemmuuden vertaistuki on merkittävää jokaiselle vanhemmalle lapsen ikään tai erityispiirteisiin katsomatta. Erityislapsen kanssa voikin halutessaan osallistua myös muihin vanhempi-lapsi -muskarehin.

Erityismuskareita voidaan järjestää toiveiden mukaan myös kohdentaen: esim. autisteille, dysfaattisille, aistivammaisille, käyttäytymis-, tarkkaavaisuus- tai keskittymispulmaisille lapsille ja heidän perheilleen.  Joskus ryhmään osallistuminen vaatii pohjalleen yksilöllistä kuntoutusta ja terapiaa, jolloin ryhmään osallistumista voi edeltää esim. yksilömusiikkiterapiajakso.

(+ Lue lisää varhaisiän musiikkikasvatuksesta)