Mitä on musiikkiterapia ?

Musiikkiterapia on luova prosessi, jossa edetään yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapia hoitaa, kuntouttaa ja ennaltaehkäisee. Musiikki toimii terapiassa vuorovaikutuksen välineenä stimuloiden ihmisen psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia osa-alueita. Musiikkiterapia muodostuu aina ainutkertaisesti kunkin asiakkaan mukaan, eikä edellytä musiikillisia taitoja.

Kenelle musiikkiterapia sopii ?

Musiikkiterapia sopii kaiken ikäisille. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se on hyvä kuntoutusmuoto myös perheille.
Musiikkiterapia soveltuu laaja-alaisesti joko ensisijaisena tai täydentävänä hoitomuotona mm. psyykkisten oireiden, erilaisten neurologisten ja kehityksellisten häiriöiden, varhaisen vuorovaikutuksen/kiintymyssuhteen ja sosio-emotionaalisten ongelmien kuntoutukseen ja hoitoon.
Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellutus, mutta sen menetelmät soveltuvat useille eri kohderyhmille, kuten eri vammaisryhmille. Sillä voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä psyykkisten että fyysisten oireiden ja sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Musiikkiterapian vaikutuksia

  • positiivisen minäkuvan vahvistuminen
  • itseilmaisun kehittyminen
  • tunnetyöskentelyn käynnistyminen
  • kommunikaation ja vastavuoroisuuden kehittyminen
  • keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden kasvaminen
  • kehonhahmotuksen ja kehonhallinnan jäsentyminen
  • kiintymyssuhteen vahvistuminen (vanhempi-lapsi -terapiassa)
  • hyvä olo

Miten pääsee musiikkiterapiaan ?

Musiikkiterapiaan voi hakeutua yksityisesti tai lääkärin lähetteellä. Musiikkiterapiaa korvaavana tahona voi olla esim. sairaanhoitopiiri, perheneuvola, terveyskeskus, hoitolaitos tai sosiaalitoimi. Myös vakuutusyhtiöt korvaavat musiikkiterapiaa.
Kela korvaa musiikkiterapiaa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena ja harkinnanvaraisena 16-25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana.

  1. vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  2. kuntoutuspsykoterapia

Musiikkiterapia-arviointi auttaa hoitavia tahoja yksilöllisen kuntoutussunnitelman suunnittelussa sekä lääkäriä terapian maksusitoumukseen tarvittavan lähetteen kirjoittamisessa. Musiikkiterapia-arviointiin voi tulla joko yksityisestä- tai musiikkiterapiaa suunnittelevan julkisen tahon aloitteesta ja se koostuu yhteensä 1-4 käynnistä.
Riippuen kuntoutuksen/hoidon syystä, arvioinnilla kartoitetaan eri osa-alueita, kuten vuorovaikutusta, ilmaisua, tarkkaavaisuutta, motorisia- ja sosiaalisia valmiuksia, psyyken olemusta ja hoitomuodon soveltuvuutta. Arviointi ei ole välttämätön edellytys terapian aloittamiselle.

Musiikkiterapian toteutuminen

Musiikkiterapiatapaamiset ovat yleensä 1-2 kertaa viikossa 30-90 min. kerrallaan. Terapian tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan tai lapsen perheen kanssa. Musiikkiterapeutti toimii myös moniammatillisessa yhteistyössä muiden mahdollisten terapeuttien, hoitavien tahojen (lääkärin, psykologin, kuntoutusohjaajan ym.) sekä koulun tai päiväkodin kanssa.

Musiikkiterapia on prosessi, jonka tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Hoitosuhde voi kestää puolesta vuodesta kolmeen vuoteen, tarvittaessa myös pidempään. Musiikkiterapia perustuu turvalliseen terapeuttiseen vuorovaikutusuhteeseen, jossa musiikkiterapeutin työn ohjenuorana ovat musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet.

Musiikki toimii niin sanotulla ei-kielellisellä tasolla ja se on toiminut ihmisten välisenä kommunikaation välineenä jo ennen puhetta. Rytmi puolestaan antaa perustan jokapäiväiselle elämällemme.

(+ Lue lisää musiikkiterapian vaikutuksista)