Mitä on musiikkiterapia ?

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto. Musiikkiterapia muodostuu aina ainutkertaisesti kunkin asiakkaan mukaan, eikä edellytä musiikillisia taitoja. Musiikki toimii terapiassa vuorovaikutuksen ja terapeuttisen työskentelyn välineenä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kenelle musiikkiterapia sopii ?

Musiikkiterapia sopii kaiken ikäisille. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se on hyvä kuntoutusmuoto myös perheille.

Musiikkiterapia soveltuu laaja-alaisesti joko ensisijaisena tai täydentävänä hoitomuotona mm. psyykkisten oireiden, erilaisten neurologisten ja kehityksellisten häiriöiden, AVH:n, varhaisen vuorovaikutuksen/kiintymyssuhteen ja sosio-emotionaalisten ongelmien kuntoutukseen ja hoitoon.

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellutus, mutta sen menetelmät soveltuvat useille eri kohderyhmille, kuten eri vammaisryhmille. Sillä voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä psyykkisten että fyysisten oireiden ja sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Musiikkiterapian vaikutuksia

  • itseilmaisun kehittyminen
  • tunnetyöskentelyn käynnistyminen
  • positiivisen minäkuvan vahvistuminen
  • kommunikaation ja vastavuoroisuuden kehittyminen
  • keskittymiskyvyn, tarkkaavaisuuden ja itsesäätelyn kehittyminen
  • kiintymyssuhteen vahvistuminen (vanhempi-lapsi -terapiassa)
  • kehonhahmotuksen ja kehonhallinnan jäsentyminen
  • hyvä olo

Miten pääsee musiikkiterapiaan ?

Musiikkiterapiaan voi hakeutua yksityisesti tai lääkärin lähetteellä. Musiikkiterapiaa korvaavana tahona voi olla esim. sairaanhoitopiiri, perheneuvola, terveyskeskus, hoitolaitos tai sosiaalitoimi. Myös vakuutusyhtiöt korvaavat musiikkiterapiaa.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena ja 16-25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana.

  1. vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  2. kuntoutuspsykoterapia

Kelan terapiahakemus löytyy täyttämällä kohtien 1- tai 2. otsikko lomakehakuun (ks. Lomakkeet)

Musiikkiterapia-arviointi auttaa hoitavia tahoja yksilöllisen kuntoutussunnitelman suunnittelussa (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) sekä lääkäriä terapian maksusitoumukseen tarvittavan lähetteen kirjoittamisessa. Musiikkiterapia-arviointiin voi tulla joko yksityisestä- tai musiikkiterapiaa suunnittelevan julkisen tahon aloitteesta ja se koostuu yhteensä 1-5 käynnistä.

Riippuen kuntoutuksen/hoidon syystä, arvioinnilla kartoitetaan eri osa-alueita, kuten vuorovaikutusta, tunneilmaisua, tarkkaavaisuutta, motorisia- ja sosiaalisia valmiuksia ja hoitomuodon soveltuvuutta. Arviointi ei ole välttämätön edellytys terapian aloittamiselle.

Kuntoutuspsykoterapian osalta on hyvä tulla tutustumiskäynnille ennen terapian aloitusta. Musiikkipsykoterapia soveltuu hyvin masennus- ja ahdistusoireiden kuntoutukseen/hoitoon (taustalla voi olla myös jokin muu oireiluun liittyvä psykiatrinen tai neuropsykiatrinen häiriö – esim. syömishäiriö, OCD tai ADHD). Kelan korvaama musiikkipsykoterapia edellyttää lääkärin B-lausuntoa, jossa on maininta kuntoutuspsykoterapiasta musiikkiterapiana.

Musiikkiterapian toteutuminen

Musiikkiterapiatapaamiset toteutuvat yleensä 1-2 kertaa viikossa 30-90 min. kerrallaan. Terapian tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan tai lapsen perheen kanssa. Musiikkiterapeutti toimii myös moniammatillisessa yhteistyössä muiden mahdollisten terapeuttien, hoitavien tahojen (lääkärin, psykologin, kuntoutusohjaajan ym.) sekä koulun tai päiväkodin kanssa. Lasten terapioihin sisältyy usein myös vanhemmanohjaus.

Musiikkiterapia on prosessi, jonka tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Hoitosuhde voi kestää puolesta vuodesta kolmeen vuoteen, tarvittaessa myös pidempään. Musiikkiterapia perustuu turvalliseen terapeuttiseen vuorovaikutusuhteeseen, jossa musiikkiterapeutin työn ohjenuorana ovat musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet.

Musiikki toimii niin sanotulla ei-kielellisellä tasolla ja se on toiminut ihmisten välisenä kommunikaation välineenä jo ennen puhetta. Rytmi puolestaan antaa perustan jokapäiväiselle elämällemme.

(+ Lue lisää musiikkiterapian vaikutuksista)